24 Juni 2021
VALSTRIK (II)!
VALSTRIK (II)!

TOEN werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.
2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.
3 En de verzoeker tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden.
4 Doch Hij antwoordende zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat.
5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde Hem op de tinne des tempels,
6 En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.
7 Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere uw God niet verzoeken.
8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,
9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij nedervallende mij zult aanbidden.
10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan; want er staat geschreven: Den Heere uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.
11 Toen liet de duivel van Hem af; en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden Hem.

— Matthéüs 4: 1 - 11

Het is te begrijpen, dat het volk Gídeon hoogachtte. Maar al gauw gaat men hem vereren, door steeds die efod te willen zien. Hij is immers Gídeons efod? Zo wordt de efod een reli-kwie van Gídeon, nog voor hij gestorven is! En het volk ging de HEERE vergeten, en een voorwerp aanbidden.

Dat gebeurde meer in de geschiedenis van Israël. Denk aan de koperen slang. Wie in de woes-tijn haar aanzag bleef in leven, al was hij door slangen gebeten. Maar al gauw werd zij tot oor-zaak van afgoderij, zo blijkt uit 2 Koningen 18: 4. Alsof die slang de uitkomst gegeven had! Daarom moest zij door Hizkía verbrijzeld worden.

Valstrikken worden opgezet door stropers om wild te vangen. Zo zet de duivel valstrikken om je te vangen. Eigenlijk zijn we al in die strik gekomen door het spreken van de slang in Gene-sis 3.

Eén is niet in die strik gekomen die de duivel voor Hem gemaakt. Van Hem lezen we in Matthéüs 4. Het is de Heere Jezus Christus, Die de boze heeft weerstaan.

Ken jij deze Zaligmaker? Want alleen in Hem zullen wij in de geestelijke strijd met duivel, wereld en eigen vlees niet onderliggen.

 

Ds. R.P. van Rooijen

Door Ds. R.P. van Rooijen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl