21 Juni 2021
HELDENVERERING?
HELDENVERERING?

22 Toen zeiden de mannen van Israël tot Gídeon: Heers over ons, 32zo gij als uw zoon en uws zoons zoon, dewijl gij ons van der Midianieten hand verlost hebt.
23 Maar Gídeon zeide tot hen: Ik zal over u niet heersen; ook zal mijn zoon over u niet heer-sen; de HEERE zal over u heersen.

— Richteren 8: 22 - 23.

De geschiedenis van Gídeon is ons welbekend. Als je de namen van de richteren zou moeten noemen, dan zou je zeker Simson noemen, maar ook Gideon. Het waren helden! De Heere zegt dat ook in Richteren 6:12: De HEERE is met u, gij strijdbare held.

Dat is dan ook wel in het leven van Gídeon gebleken. Gídeon moest strijden tegen de Amalekieten en de Midianieten, en de HEERE gaf de overwinning. Overduidelijk is het nu voor zijn aanhangers; deze man is een geboren leider, hij alleen kan verlossen, en hij moet koning worden. En er moet een erfelijk koningschap komen. Men wil Gideon als held vereren met een koningschap.

Maar opmerkelijk, wat Gídeon dan zegt: ,,Ik zal over u niet heersen; ook zal mijn zoon over u niet heersen.” Hij wijst het koningschap af. Hij wil niet verheven worden. Hij wil niet de plaats des HEEREN innemen. Want de HEERE alleen is Koning. Hij regeert. En de Heere Jezus regeert, vanuit de hemel door Zijn Geest. Hij is de Held der hulpe. Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft voldaan. Bij jij al Zijn onderdaan?

 

Ds. R.P. van Rooijen

Door Ds. R.P. van Rooijen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl