Het lege graf...

Het lege graf...

En Pilatus zeide tot henlieden: Gij hebt een wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. - Mattheus 27:65

Was het graf van Christus die zondagmorgen werkelijk leeg? Je hoort vaak over misstanden en zelfs van bedrog. Fabeltjes, sprookjes, uit oude tijden. Niets is Lees de hele overdenking
Lees de overdenking
Waakt !

Waakt !

Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. - Mattheus 26:38

Donderdagnacht na de Paasmaaltijd ging de Heere Jezus met Zijn discipelen naar Gethsémané, een hof op de Olijfberg gelegen. De Heere Jezus gaat Lees de hele overdenking
Lees de overdenking
Rust in Hem

Rust in Hem

Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. - 1Timotheus 2:5,6a

Christus droeg lijdend de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Dat houdt niet in dat het totaal van alle mensen door Christus is Lees de hele overdenking
Lees de overdenking
Hij voor mij

Hij voor mij

Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. - 2 Korinthe 5:21

Christus is onze Middelaar en Borg. Daarmee geloven en belijden wij dat Hij zich garant stelt voor onze schuld bij God. Hij betaalt, waar wij onmachtig zijn om Lees de hele overdenking
Lees de overdenking
(On)geloof

(On)geloof

En ziende, een vijgenboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde terstond. - Mattheus 21:19

Onderweg van Bethanië naar Jeruzalem krijgt de Heere Jezus honger. Hij ziet een vijgenboom en gaat er tussen de bladeren vijgen zoeken. De oogstmaanden Lees de hele overdenking
Lees de overdenking
Zoals eens op de weg naar Emmaus

Zoals eens op de weg naar Emmaus

En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. - Lukas 24:27

De Heere Jezus, waar Kleopas en een andere discipel zulke hoge verwachtingen van hadden, is in Jeruzalem ter dood gebracht. Het lijkt deze twee jonge mannen Lees de hele overdenking
Lees de overdenking
Bij uw naam geroepen

Bij uw naam geroepen

Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. - Jesaja 43:1b

De Heere Jezus is aan het kruis gestorven en zijn lichaam is in het graf in de hof van Josef van Arimathea gelegd. Zondagmorgen, de eerste dag van de week, Lees de hele overdenking
Lees de overdenking