De leiding en de gaven van de Heilige Geest (deel 2)

De leiding en de gaven van de Heilige Geest (deel 2)

De leiding en de gaven van de Heilige Geest, wat betekenen die nu concreet voor ons leven alledag? Om daar een goed antwoord op te geven, kunnen we niet anders dan te rade gaan bij het Woord. De Bijbel leert ons immers alles over wie de Heilige Geest is en wat Hij doet en kan doen in ons leven! Dit keer willen we samen nadenken over de vruchten en de gaven van de Heilige Geest.

Tekst: Ds. C.L. Onderdelinden

Het gevaar van eenzijdigheid

In verschillende kerkelijke stromingen die beïnvloedt zijn door de Charismatische Beweging en Pinkstergroeperingen wordt er sterk de nadruk opgelegd dat een Christen vervuld moet worden met de Heilige Geest. Heel terecht. Maar het gevaar is dat men eenzijdig meer nadruk gaat leggen op het werk van de Heilige Geest. De gaven en het werk van de Heilige Geest krijgen dan meer aandacht dan het werk van God de Vader en God de Zoon. Echter, het vol worden van de Heilige Geest betekent niet dat we moeten gaan spreken in tongentaal (glossolalie), of menen de gaven van profetie of gezondmaking te (kunnen) hebben. We hoeven en mogen zelfs ook niet overgedoopt worden.

Het vol worden, vervuld worden, houdt in: door genade vol zijn van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Geest neemt het uit Christus en verkondigt het in de gemeente. Hij verheerlijkt God en Zijn Christus in het hart en leven van de wedergeborene. Het is het vol zijn en vol worden van Gods liefde en genade.

Leven door de Geest

Het ware geloofsleven door de Geest wordt gekenmerkt door een hartelijke liefde tot God en Zijn dienst. In alle zwakheid staat hij of zij ernaar om heilig te leven voor God. Je gaat de zonden haten en je wilt ze ook nalaten. Je wilt minder zonde doen, maar in de beleving word je door ontdekking aan je zondige, verdorven en onvolmaakte bestaan almaar een groter zondaar.

De Heilige Geest werkt een honger en een dorst, een hartelijk verlangen naar de Bijbel, het Woord van God. Het gaat niet meer om wat wij voelen, denken, menen of voor waar houden, maar de norm wordt: Wat zegt Gods Woord? Wat wil de HEERE dat ik doen zal? De Geest werkt volmaakt onderwerping en gehoorzaamheid aan het Woord. De Heilige Geest werkt de behoefte in het hart en drijft uit tot gebed. Het zoekt ook de gemeenschap der heiligen en geeft een innerlijke drang om te vertellen van Gods goedheid, zegeningen en weldaden.

De rijkdom van Christus

De Geest overtuigt niet alleen van zonde, gerechtigheid en oordeel waardoor onze armoede en ellende voor God openbaar komt. De Geest toont ook door middel van het Woord de onuitsprekelijke rijkdom van Christus genade. Om te leren: de dood in ons, maar het leven in Christus.  Eeuwig gelukkig als je door het geloof mag zeggen: Christus te kennen is het eeuwige leven! Ook die troost wil de Heilige Geest Gods kinderen leren.

Vruchten van de Geest

Nooit moeten we vergeten dat het werk van de Heilige Geest ook herkenbaar is aan de vrucht. De vrucht van het geestelijk leven komt openbaar in het leven van de gelovige. Paulus noemt in Galaten 5: 22 e.v. de volgende vruchten: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (verdraagzaamheid), goedertierenheid (welwillendheid), geloof, zachtmoedigheid en matigheid (onthouden van onbehoorlijke lusten).

Waarachtige bekering en oprecht geloof zijn de duidelijkste vruchten van de Heilige Geest. In Gods Woord staat: “Toon Mij uw vrucht uit uw werken!”

Heel duidelijk bindt de Heilige Geest het op het hart: “Mijn Zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart!”

Gaven van de Geest

Het gaat bij de gaven van de Heilige Geest niet om de geestelijke gaven als wedergeboorte, geloof en bekering, maar om uitwendige, wonderlijke gaven. (Zie de kanttekeningen  op 1 Kor. 12: 1).

Paulus wijst ons in 1 Kor. 12: 8-10 op de vele onderscheiden gaven van de Geest. God is vrij wanneer Hij ze geeft en aan wie Hij ze geeft. In het gebruik van die gaven moet het altijd gaan om de eer van God en niet om de eer van de mensen die ze hebben ontvangen.

In de eerste Christengemeente schonk de HEERE die gaven om kracht bij te zetten aan de prediking.  Welke gaven worden er genoemd?

  • Wijsheid - inzicht in geestelijke zaken
  • Kennis – inzicht in het Woord
  • Geloof – geloof in de kracht van de Geest (wonderen)
  • Gezondmaking – gave om gezond te maken (genezingswonderen, niet door medicijnen, maar door een woord te spreken of door aanraking)
  • Kracht – Door deze kracht gedreven konden ze zelf wonderen doen, ook ter waarschuwing of bestraffing (denk aan de dood van Ananias en Saffira, Hand. 5)
  • Profetie – gave om de Schrift uit te leggen tot stichting (opbouw), vermaning en vertroosting. Ook de gave om de toekomende dingen te voorspellen. (Agabus, Hand. 11: 27)
  • Gave van het onderscheid – men kreeg geestelijk onderscheidingsvermogen om de ware en valse leraars van elkaar te onderscheiden. Geestelijke kennis om waarheid en leugen te herkennen.
  • Tongentaal – men kon daardoor vele talen spreken zonder die ooit geleerd te hebben. Door het door God gewerkte wonder en door Zijn geschonken onderwijs kon men dat.
  • Uitleg – de gave van uitleg hield in dat men het in de vreemde taal gesproken of geschreven woord kon uitleggen zodat iedereen het begreep.

Toen en nu

Je begrijpt dat deze gaven niet voor het grijpen liggen. Toen niet en nu ook niet. Dwars door de geschiedenis van de kerk heen is het op te merken dat deze gaven steeds minder vaak voorkomen in de christelijke gemeente. Incidenteel zijn ze er nog.

Wij worden geroepen om de geesten te beproeven en tevens te onderscheiden of de geesten uit God zijn. Want zijn ze niet uit God, dan komen ze van de andere kant, namelijk van de duivel.

Paulus stond niet afwijzend tegenover deze gaven (charismata). Maar hij stond wel kritisch en zeer afwijzend tegenover het misbruik. Vaak was er veel imitatie. Het leek erop, maar het was niet uit God. Daardoor ontstond er veel verwarring in de gemeente. Sommige valse apostelen kregen zo meer gezag dan de van God geroepen en gezonden apostelen. En het gezag van de zogenaamde wonderdoeners groeide uit boven het gezag van Gods Woord en de genade en liefde van de aan hen gepredikte Zaligmaker van zondaren.

Alles wat ingaat tegen en strijdig is met Gods Woord moet geweerd worden. Dat was toen nodig en is nu ook nog steeds nodig.

De HEERE geve ons door Woord en Geest rechte kennis: zelfkennis, Godskennis en Christuskennis en verlene de ware Geest des onderscheids.

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest!

P.S.
In het gedrukte exemplaar van dit artikel (Kompas 5) zijn enkele storende fouten geslopen. Hierboven is de juiste versie te lezen.Terug naar het overzicht